Services

นโยบายการบริการ Call to Doctor คือ Mobile Application ในการดูแลสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบ มีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของผู้คนในการดูแลสุขภาพและการแพทย์ของตนเองสู่รูปแบบใหม่ผ่าน Smart Phone โดยให้บริการคำปรึกษาด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อเข้ารับการรักษาด้านสุขภาพและการแพทย์จากโรงพยาบาลชั้นนำภายในประเทศไทย
Call to Doctor พัฒนาโดยบริษัท สายบุรีเบซิน จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงผู้คนทุกมุมโลกให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้โดยง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย ทันท่วงที โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เปิดโอกาสให้ทั้งผู้ใช้บริการ(ผู้ป่วย) และที่ปรึกษาทางการแพทย์(แพทย์) สามารถเชื่อมต่อกันได้ในทุกที่ทุกเวลาตามความเหมาะสม
ลักษณะการบริการ ผู้ใช้บริการสามารถรับบริการจากผู้ให้บริการได้ดังนี้
  • ผู้ใช้บริการคุยผ่านข้อความ (Chat) กับที่ปรึกษาทางการแพทย์ จะคิดเหมาจ่ายเป็นรายครั้งตามที่ผู้ให้บริการกำหนด โดยราคาจะเริ่มคิดหลังจากที่ที่ปรึกษาทางการแพทย์ตอบข้อความกลับมา จนกระทั่งถึงเวลาที่กำหนด เมื่อครบกำหนดเวลา ระบบจะปิดการ Chat โดยอัตโนมัติ หากผู้ใช้บริการต้องการ Chat ต่อระบบก็จะเริ่มคิดนับระยะเวลาใหม่จนครบเวลาในแต่ละครั้ง
  • ผู้ใช้บริการโทรหาที่ปรึกษาทางการแพทย์ผ่านเสียง (Voice Call) หรือภาพและเสียง (VDO Call) ได้ โดยสามารถคุยได้ไม่จำกัดนาที ระบบจะคิดค่าบริการเป็นรายนาที
  • ผู้ใช้บริการเรียกใช้บริการภาพและเสียง (VDO Call) กับที่ปรึกษาทางการแพทย์ผ่านล่ามได้ โดยผู้ใช้บริการจะแจ้งให้ทาง Admin ที่ดูแลระบบให้รับทราบความต้องการในการใช้ล่าม และทาง Admin จะทำการนัดหมายที่ปรึกษาทางการแพทย์, ล่ามและผู้ใช้บริการ ตามเวลาที่ทุกฝ่ายสะดวก เพื่อเข้ามาใช้บริการในระบบต่อไป โดยสามารถคุยได้ไม่จำกัดนาที ระบบจะคิดค่าบริการเป็นรายนาที
  • ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการนัดหมายโรงพยาบาลได้ โดยผู้ใช้บริการจะแจ้งให้ทาง Admin ที่ดูแลระบบให้รับทราบความต้องการในการนัดหมายกับโรงพยาบาลใดๆ ที่มีในระบบ โดยจะคิดค่าบริการเป็นรายครั้ง

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการใน Application จะคิดเป็น Token โดย 1 Token มีค่าเท่ากับ 1 USD

ซึ่งแบ่งประเภทการบริการดังนี้
ลำดับชื่อการบริการหน่วยการบริการค่าบริการ
1 คนไข้ Chat กับหมอ
(การ Chat เป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นและการนัดหมายเพื่อพูดคุยกับหมอ)
เหมาจ่ายรายครั้ง ครั้งละ 7 ชั่วโมง 2 Token
2 คนไข้โทรหาหมอ(Voice/VDO Call) ผ่าน Application รายนาที ค่าบริการขึ้นอยู่กับ Rate ของที่ปรึกษาทางการแพทย์แต่ละท่าน มีดังนี้
Rate A = 1 Token
Rate B = 2 Token
Rate C = 4 Token
Rate D = 7 Token
Rate E = 10 Token
3 คนไข้ VDO Call กับหมอและล่าม เหมาจ่ายรายครั้ง ครั้งละ 20 นาที ค่าบริการของ Rate ที่ปรึกษาทางการแพทย์แต่ละท่าน+ค่าบริการของล่าม 2 Token+ค่าดำเนินการ 20%
4 นัดหมายโรงพยาบาล รายครั้ง Free ในช่วง Promotion เปิดตัว
ข้อมูล ณ วันที่ 13/11/2017