ข้อตกลงและเงื่อนไขการบริการ

บริษัท สายบุรีเบซิน จำกัดเป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการแพลตฟอร์มการให้บริการที่ปรึกษาทางการแพทย์ ในชื่อ “Call to Doctor” การใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้ ผู้ใช้งานตกลงยอมรับเงื่อนไขการใช้งานตามข้อตกลงนี้ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีในอนาคต และบริษัทอาจทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่ง ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้งานและผู้เกี่ยวข้องสามารถดูข้อตกลงและเงื่อนไขการบริการนี้ ฉบับปัจจุบันอย่างเป็นทางการได้ที่หน้าเว็บไซต์นี้

เครื่องหมายการค้า
บริษัท สายบุรีเบซิน จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของ Call to Doctor แต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้งานห้ามทำการดัดแปลง แก้ไข ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ไปใช้งานในวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

คำจำกัดความ
บริการที่ปรึกษาทางการแพทย์ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Call to Doctor เป็นการบริการที่เกี่ยวข้องกับคำจำกัดความดังนี้
 • 1. ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผู้ที่ใช้งานระบบแอพพลิเคชั่น Call to Doctor หรือใช้งานผ่านเว็บไซต์
 • 2. ผู้ให้บริการ หมายถึง แพลตฟอร์มและระบบซอฟแวร์การให้บริการในชื่อ Call to Doctor
 • 3. ที่ปรึกษาทางการแพทย์ หมายถึง แพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ซึ่งได้ลงทะเบียนเป็นที่ปรึกษาในระบบของผู้ให้บริการ และให้คำปรึกษาเป็นตัวอักษร(Chat) หรือเสียง (Call/VDO Call) แก่ผู้ใช้บริการ ผ่านระบบของผู้ให้บริการ
 • 4. ล่าม หมายถึง บุคคลภายนอกที่มีความชำนาญด้านการสื่อสารทางภาษาใดภาษาหนึ่งที่ลงทะเบียนเป็นผู้แปลภาษาในระบบของผู้ให้บริการ โดยให้บริการแปลภาษากับผู้ใช้บริการหรือที่ปรึกษาทางการแพทย์ ตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ
 • 5. Token หมายถึง หน่วยการคิดค่าบริการ ซึ่งจะเรียกเก็บตามอัตราที่ผู้ให้บริการกำหนดในแต่ละประเภทการบริการ
ลักษณะการบริการ ผู้ใช้บริการสามารถรับบริการจากผู้ให้บริการได้ดังนี้
 • ผู้ใช้บริการคุยผ่านข้อความ (Chat) กับที่ปรึกษาทางการแพทย์ จะคิดเหมาจ่ายเป็นรายครั้งตามที่ผู้ให้บริการกำหนด โดยราคาจะเริ่มคิดหลังจากที่ที่ปรึกษาทางการแพทย์ตอบข้อความกลับมา จนกระทั่งถึงเวลาที่กำหนด เมื่อครบกำหนดเวลา ระบบจะปิดการ Chat โดยอัตโนมัติ หากผู้ใช้บริการต้องการ Chat ต่อระบบก็จะเริ่มคิดนับระยะเวลาใหม่จนครบเวลาในแต่ละครั้ง
 • ผู้ใช้บริการโทรหาที่ปรึกษาทางการแพทย์ผ่านเสียง (Voice Call) หรือภาพและเสียง (VDO Call) ได้ โดยสามารถคุยได้ไม่จำกัดนาที ระบบจะคิดค่าบริการเป็นรายนาที
 • ผู้ใช้บริการเรียกใช้บริการภาพและเสียง (VDO Call) กับที่ปรึกษาทางการแพทย์ผ่านล่ามได้ โดยผู้ใช้บริการจะแจ้งให้ทาง Admin ที่ดูแลระบบให้รับทราบความต้องการในการใช้ล่าม และทาง Admin จะทำการนัดหมายที่ปรึกษาทางการแพทย์, ล่ามและผู้ใช้บริการ ตามเวลาที่ทุกฝ่ายสะดวก เพื่อเข้ามาใช้บริการในระบบต่อไป โดยสามารถคุยได้ไม่จำกัดนาที ระบบจะคิดค่าบริการเป็นรายนาที
 • ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการนัดหมายโรงพยาบาลได้ โดยผู้ใช้บริการจะแจ้งให้ทาง Admin ที่ดูแลระบบให้รับทราบความต้องการในการนัดหมายกับโรงพยาบาลใดๆ ที่มีในระบบ โดยจะคิดค่าบริการเป็นรายครั้ง
ผลลัพธ์จากการได้รับคำปรึกษา
ผู้ใช้บริการและที่ปรึกษาทางการแพทย์ จะร่วมกันแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพตามข้อมูลที่ผู้ใช้บริการแจ้งให้รับทราบ ผู้ใช้บริการยอมรับว่าจะให้ข้อมูลที่ปรึกษาทางการแพทย์ตรงตามความเป็นจริงเพื่อการวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ และที่ปรึกษาทางการแพทย์จะดำเนินการวินิจฉัยปัญหาของผู้ใช้บริการเป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพของแพทย์ ผู้ใช้บริการยอมรับว่าผลลัพธ์จากการให้คำปรึกษาและการวินิจฉัยทางการแพทย์ที่เกิดจากการให้บริการผ่านระบบ Call to Doctor ไม่ได้ผูกมัดหรือเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ให้บริการทั้งสิ้น โดยยอมรับว่าผู้ให้บริการเป็นผู้อำนวยความสะดวกด้านช่องทางการบริการและการสื่อสารเท่านั้น กรณีที่เกิดปัญหาจากการปฎิบัติตามการวินิจฉัยของที่ปรึกษาทางการแพทย์ ผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายใดๆ ได้ แต่มีสิทธิที่จะร้องขอความร่วมมือในการตรวจสอบปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามหลักปฎิบัติอย่างยุติธรรมได้

นโยบายการคืนเงิน   บริษัทจะทำการคืนเงิน (Refund) ให้ผู้ใช้บริการ ในกรณีดังต่อไปนี้
 • 1. เมื่อระบบเกิดข้อผิดพลาดในด้านการคิดราคาการบริการ จะคืนเงินส่วนที่คิดไม่ถูกต้องคืนลูกค้าทั้งหมด
 • 2. กรณีผู้ใช้บริการมีเงินอยู่ในระบบและต้องการปิดบัญชี(ยกเลิก) การบริการ สามารถกระทำการขอยกเลิกได้หลังจากระยะเวลาที่เติมเงินครั้งล่าสุดอย่างน้อย 60 วัน โดยบริษัทจะคืนเงินให้ร้อยละ 90 จากยอดคงเหลือ
ไม่มีการรับประกัน   แพลตฟอร์มการให้บริการที่ปรึกษาทางการแพทย์ Call to Doctor เป็นเครื่องมือและช่องทางในการติดต่อสื่อสารเฉพาะทาง คอยอำนวยความสะดวกระหว่างผู้ใช้บริการและที่ปรึกษาทางการแพทย์เท่านั้น ซึ่งควรเป็นไปตามการใช้งานโดยปกติของระบบ อย่างไรก็ตามกรณีเกิดปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ไม่ว่า ก่อน ระหว่างหรือหลังบริการ ทางบริษัทฯ ไม่มีการรับประกันใดๆ ว่าระบบสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ผู้ใช้บริการไม่สามารถอ้างความไม่สมบูรณ์ ความขัดข้องทางเทคนิค หรือความผิดพลาดของระบบในกรณีใด กรณีหนึ่ง เพื่อเรียกร้องความเสียหายใดๆ ได้
TOS : ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 16/09/2021